Semaltdan SEO gollanmasy - Gözleg motorynyň üstünlik faktorlarynyň görnüşleri

SEO-nyň üstünligine täsir edýän faktorlaryň döwürleýin tablisasynda üç sany esasy toparyň bardygyny aýdýar: sahypadaky SEO, sahypadan daşary SEO we düzgün bozmalar. Bellenen toparlaryň hersinde , Semaltyň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer Kingiň düşündirjek beýleki kiçi toparlary bar. Kiçi toparlarda SEO kampaniýasynyň üstünlikli bolmagy üçin möhüm faktorlar bar.

SEO faktor kombinasiýalary

SEO üçin gözleg motorlarynda web sahypasynyň eýesine ýokary derejäni kepillendirýän ýekeje faktor ýok. Ajaýyp HTML adynyň bardygyna göz ýetirmek bilen, mazmuny ýok bolsa sahypany gowy tertipleşdirmez. Biriniň gaty köp baglanyşygy bolup biler, ýöne hil we özüne çekiji mazmuna gaýdyp gelmese, peýdasy ýok. Üstünlik gazanmak mümkinçiligini artdyrmak üçin birnäçe oňyn faktorlary birleşdirmelidigini aňladýar. Negativearamaz faktorlar näçe köp bolsa, şonça-da erbet.

Sahypadaky üstünlik faktorlary

Bular eýesiniň ýa-da işläp düzüjileriň gözegçiligindäki faktorlar. Web sahypasynyň eýesi, neşir edýän mazmunyny, gözleg motorlaryna we ulanyjylara ýerlikliligini kesgitlemek üçin ulanýan HTML bölümlerini göz öňünde tutmalydyr. Şeýle hem, sahypanyň arhitekturasynyň nawigasiýa üçin amatlylygy we aňsatlygy üpjün edýändigine we gözleg motorlarynyň işine päsgelçilik döretmeli däldigine göz ýetirmeli.

Sahypadan daşary üstünlik faktorlary

Neşirçi bu faktorlara gönüden-göni gözegçilik etmeýär. Gözleg motorlary esasan sahypadan daşary faktorlary ulanýarlar, sebäbi diňe neşirçä bil baglamak ulanyjylar we gelýänler üçin iň oňat tejribe bermeýändigini kesgitlediler. Mysal üçin, özlerini hakykatdan has ähmiýetli görkezmäge synanyşýan sahypa eýeleri. Gözleg motorlarynyň gözlemeli köp web sahypasy bar. Sahypadaky faktorlara seretmek, SERP-de ýokary derejeli sahypalaryň iň gowudygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin ýeterlik däl. Onlaýn ulanyjylar, taktikalaryny diwersifikasiýa etmek üçin gözleg motorlaryny barlaýan dürli gözlegler edýärler.

SEO düzgünleri we tertipli jeza

Gözleg motorlarynyň esasy maksady, adamlaryň gözleg derejelerini ýokarlandyrmagyna göz ýetirmekdir. Iň gowy netijelere ýetmek üçin birnäçe peýdaly çeşmeler hödürleýärler. Iň gowy gözleg reýtingine ýetmek olaryň maksady, "gara şlýapa" ýa-da "spam" diýlip hasaplanylýan usullary, sahypanyň hakykatda bolşy ýaly has köp görünmegi üçin ulanýanlar bar. Munuň üçin web sahypalaryna belli bir jeza bar. Iň erbet ýagdaý, gözleg motorlary tarapyndan gezelenç etmek umuman gadagan edilýär. Düzgün, adatça gözleg motorlaryny aldamak ýa-da degişli ýa-da abraýly zatlara düşünmek üçin dolandyrmak üçin niýetlenen islendik işdir.

Agram gözlegiň reýting faktorlary

Faktorlar 1 bilen 3 aralygyndadyr. Adamlar 3 bal bilen faktorlara üns bermelidirler. 1 ýa-da 2 agramly adamlar hökman manysyz däldir. Diňe olaryň ähmiýeti az. Düzgünler hem agram salýar, ýöne negatiw sanlarda.

"Ingitirim" SEO faktorlary

Käbir tejribeli SEO-lar käbir signallaryň näme üçin görkezilmeýändigini sorap bilerler. Google-yň berşi ýaly, olaryň käbiri beýle möhüm däl. Mysal üçin, Google tarapyndan ulanylýan 200-den gowrak signal we 10,000-den gowrak kiçi signal bar. Bu pikir, bu signallaryň hemmesini öz içine alýandygyna göz ýetirmek däl. Ultra aýratyn bolmak gözleg motorlarynda kynçylyk döredip biler.

mass gmail